Nieuws

Algemeen jaarverslag mei 2015-mei 2016

Na enkele jaren van zeer veel activiteiten in het kader van de privatisering en renovatie van de haven is het een betrekkelijk rustig jaar geweest. Afgelopen jaar is de bestrating van de paden compleet vernieuwd en ziet het haventerrein er verzorgd uit. Hoewel er nog voldoende wensen zijn m.b.t. het opknappen van de buitenkant van het clubgebouw, wat het komende jaar de bedoeling is, zijn we gezien onze financiële middelen goed op weg.

Een woord van dank is op zijn plaats voor al die leden die zich belangeloos voor de vereniging hebben ingezet. Hulde!

Het ledenbestand blijft zo rond de 100 leden. Het aantal leden zonder ligplaats is trouw aan de vereniging en hierin zijn weinig veranderingen. Zoals gebruikelijk zijn er de jaarlijkse opzeggingen van leden i.v.m. het niet meer nodig hebben van een ligplaats, maar daar staat ook de aanwas van nieuwe leden weer tegenover. Helaas ontvingen we in januari dit jaar het droevige bericht van het overlijden van ons lid Dhr. P. Scholten. Dhr. en Mw. Scholten zijn jarenlang zeer betrokken leden geweest van onze vereniging.

Het bestuur is het afgelopen jaar maandelijks bijeengeweest uitgezonderd de maanden juli en december. Yge de Jong is per 31 december 2015 uit het bestuur gestapt. Paul Romijn is bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur en heeft als toehoorder een aantal vergaderingen bijgewoond.

De bestuurssamenstelling is op dit moment:
Voorzitter: Menno Koopmans Secretaris: Jan Hooijenga
Penningmeester a.i. Gerard Kruithof Lid: Jappie Kolk
Lid: Pieter Roorda Aspirant lid: Paul Romijn
Havenmeester: Job Koekebacker

Een aantal activiteiten van het afgelopen jaar zijn geweest:
• Actiedag 19 september 2015 waarop o.a. het haventerrein is opgeruimd, tegels uit paden en de buitenkant van het gebouw is gereinigd. Daarna gezellig samenzijn met hapje en drankje.
• Bestrating tegelpaden haventerrein
• Plaatsen picknickbanken
• Actie m.b.t. plaatsen borden in de Stienser vaart (langzaam varen)
• Acties om trailerhelling aan te pakken door de gemeente.
• Laatste vrijdag van de maandborrel vanaf januari met een wisselende opkomst.
• Concept nieuw havenreglement/huurovereenkomst opgesteld.
• Aanstelling administratief ondersteuner Timo de Bruin.
• 16 april zeer gesalaagde doedag waarop met ca. 12 man gewerkt is aan opknappen clubgebouw en paden naar steigers (tegels eruit en grond erin)

Het komende jaar zullen een aantal zaken onze aandacht vragen zoals het vaststellen van een nieuw havenreglement, de administratie en website van de vereniging, het opvullen van de vacatures in het bestuur en de hygiëne en veiligheid van en in de haven zoals een beheersplan legionella.

We hopen op een seizoen met actieve leden en veel vaardagen.
Namens het bestuur; Jan Hooijenga

Algemene jaarlijkse ledenvergadering 29 5 2015 W.S.V. De Klompskippers

Aanwezigen
Namens het bestuur: M. Koopmans (voorzitter) G. Kruithof (penningmeester a.i.),
Y. de Jong, J. Kolk,
Leden: J. Koekebacker, O. van der Hoek, T. Helfferich, D. Homsma, H. Jager,
B. Tienstra, J. Veninga, J. Stienstra, C. Bos, K. Tytsma, J. Hooijenga (notulist)

Datum: 29 mei 2015

1. Opening
Voorzitter, Menno, heet een ieder welkom en opent de vergadering om 20.05 uur.
2. Mededelingen
• Het nieuwe bord voor bij de ingang is klaar en wordt binnenkort geplaatst.
• Zondag 31 mei om 9.30 uur is er een kerkdienst op het parkeerterrein.
• 27 juni heeft De Nye Bazuin een concert op het parkeerterrein.
• Binnenkort wordt een toiletbeugel geplaatst. Is al aangeschaft.
• De tegelpaden worden opnieuw bestraat. Het oude materiaal moet er door ons uitgehaald worden. Een strater gaat het geheel opnieuw bestraten. Kosten ca. €2000
• Het doel is om nog twee nieuwe picknicktafels te plaatsen. Kosten 2 stuks €235
• Om uniformiteit te houden in de steigers mag er alleen een bepaald type strip geplaatst worden. Menno laat zien welke opties er zijn.. Materiaal verkrijgbaar bij Bootmax, Adonisweg in Leeuwarden. Bij vermelding van het lidmaatschap van de Klompskippers krijg je 10% korting.
• Een aantal kleine ligplaatsen, parallel aan de boothelling, worden opgeheven ten gunste van een ca. 2 grotere ligplaatsen in de lengte.
• Vrijwel alle gelden voor contributie en liggelden zijn binnen. (nog ca. €1800 te ontvangen o.a. door termijn betalingen)
• Momenteel ca. €10.000 in kas.
3. Verslag algemene ledenvergadering 25 juni 2014
Pag. 2 De kascontrole is niet gebeurd. Jappie en Oebele gaan alsnog een totaaloverzicht maken van alle acties m.b.t. de renovatie van de haven en de bijbehorende kosten. Wordt in de herfst van dit jaar.
4. Verslag algemene ledenvergadering 23 januari 2015
Goedgekeurd in de vergadering van 18 februari 2015
5. Verslag algemene ledenvergadering 25 juni 2014
K. Tytsma vraagt naar toelichting op art. 7 waarin melding wordt gemaakt van ligprijs per m2
Menno: Prijzen worden per m2 berekend en niet per deel van een m2
6. Definitief vaststellen regels m.b.t. tot berekening huurprijs per box.
Vergadering gaat unaniem akkoord met het voorstel om de prijs vast te stellen op basis van de afmetingen van de boxen zoals deze op de tekening staan die gebruikt is voor de inrichting van de boxen bij de renovatie van de haven.
Vergadering concludeert dat hierbij de discussie over afmetingen van de boxen is afgesloten.
7. Financieel jaarverslag 1-4-2014 t/m 31-3-2015
Administratiekantoor van der Wagen Sinia heeft de boekhouding gecontroleerd en heeft een aantal opmerkingen m.b.t. onjuiste betalingen (bedrag niet in overeenstemming met bedrag op bon) en een aantal ontbrekende bonnen/facturen. Het gaat hierbij on relatief kleine bedragen uitgezonderd een factuur van Atsma. Menno geeft aan dat deze factuur nog in zijn bezit is.
Klaas Tytsma kaart een aantal zaken aan zoals hieronder vermeld.
De totale kosten van de renovatie zijn niet inzichtelijk weer gegeven. Actie Oebele en Jappie, zie hierboven bij punt 3.
Het financieel overzicht voldoet nog niet aan de door de vergadering gestelde eisen, namelijk volledig en transparant. Ook inzicht in de voorgaande jaren ontbreekt.
Menno zegt toe dat hier het komend jaar hard aan gewerkt wordt.
8. Bestuursverkiezing.
Voorgedragen kandidaat Jan Hooijenga wordt met algemene instemming in het bestuur gekozen.
9. Renovatie haven, laatste loodjes.
Bestrating; zie hierboven bij mededelingen.
Momenteel worden er geen steigers verlengt. Er is wel de mogelijkheid om extra palen te plaatsen.
10. Rondvraag.
Douwe; Wordt het geen tijd om de buitenkant van het clubhuis wat op te knappen?

Notulen extra ledenvergadering ivm liggelden van 23 januari 2015.

Aanwezig Bestuur: Koopmans M (vz), Kolk J (secr), Roorda P, Jong Y, Kruithof G (penn).

Aanwezig Leden:Hollander JM, Stiemsma J, Hoek vd OA, Jager de H, Kuipers F, Tijtsma K, Scholten Fam, Bouma J, Koeckebakker J, Portinga, Boonstra F

Vz opent om 20:00 uur

Vz heet een ieder hartelijk welkom en doet meteen de mededeling dat de Penningmeester, Jelte Bouma, vorige week per direct zijn functie als penningmeester heeft neergelegd. Gerard Kruithof neemt zijn functie waar.
Gelukkig is er aanwas van nieuwe bestuursleden en voor de volgende ledenvergadering kunnen wij Oebele van de Hoek en Jan Hooyenga voordragen als bestuurslid.

Vz geeft uitleg over het nieuwe tariefsysteem. Werd de prijs van de ligplaatsen in het verleden door middel van staffelen gedaan, nu wordt voor iedereen een duidelijke vierkante meterprijs berekend. De totale liggelden worden opgebouwd uit het lidmaatschap, de vierkante meterprijs en een deel facilitair. Facilitair is het gedeelte, waarvan iedereen gebruik maakt; de haven, gebouwen, maaien, toiletten etc. Het bestuur heeft nu een werkbaar stuk gereedschap, waarbij eerlijkheid en redelijkheid voor eenieder, het uitgangspunt zijn.

De liggelden worden berekend op een dekkingsgraad van 75%. Volgens de heer Bouwma (ex penningmeester ) halen we op dit moment de 65% niet eens.

Hierna wordt de vergadering enkele momenten gestaakt, want een klein aantal leden denkt dat er iets niet klopt in de gang van zaken. De overige aanwezige leden vinden het nieuwe systeem duidelijker en eerlijker. Er wordt nogmaals gemeld dat de tarieven voor de grote ligplaatsen niet in één keer, maar in twee jaar tijd verhoogd worden. Bij hand opsteken wordt het voorstel van de nieuwe liggelden aangenomen.

Rondvraag:

De heer Stiemsma vraagt om een extra paal om het invaren te vereenvoudigen.
Wordt meegenomen bij het onderhoud.

De heer Hollander L. meld dat zonder overleg de boot van zijn ouders is verplaatst en vind dat niet kunnen.

Vz bied excuus aan onder vermelding dat dit al voor dat de haven gerenoveerd zou worden bekend is gemaakt dat er andere ligplaatsen zouden kunnen toegewezen worden.
Ook zou een steiger bewegen bij betreden daarvan. Wordt meegenomen tijdens onderhoud.

De heer Scholten vraagt of het mogelijk is om een handgreep in het toilet te krijgen voor de minder validen. Wordt op genomen bij het onderhoud. Tevens heeft de heer Scholten een persoonlijk schrijven wat hij ter plekke voorleest. Hij vraagt van het bestuur oplettend te zijn op weg naar de samenvoeging van Leeuwarderadeel met Leeuwarden. Hij spreek daarin zijn zorg uit over de toekomst van onze haven. Notitie is opgeslagen.

——————————————————————————————————————–
Notulen 2e extra ledenvergadering ivm liggelden van 18 Februari 2015.

Aanwezig Bestuur: Koopmans M (vz), Kolk J (secr), Jong Y, Kruithof G (penn/notulist).

Aanwezig Leden:Hollander JM, Jager de H, Kuipers F, Bouma J, Koeckebaker J, Hooyenga J,

Agenda:

• Aanpassing Huishoudelijk reglement
• Nogmaals besluiten ligplaats tarief

Vz opent om 20:00

Notulen vorige vergadering van 23 Januari hierop zijn geen op- of aanmerkingen.

Vz Legt uit wat er speelt en wat de reden van deze extra ledenvergadering is. Er is een ingekomen brief van een tweetal leden die het niet eens zijn met de gang van zaken en zij betwisten op formele gronden de rechtsgeldigheid van de besluiten genomen op de vergadering van 23 januari jl. Die formele bezwaren worden d.m.v. deze tweede vergadering weggenomen. Een aantal zaken opgevoerd in hun brief kunnen snel afgehandeld worden. Maar met name de beslissing van de nieuwe liggelden wordt tegen het licht gehouden. Er wordt uitgelegd dat het bestuur handelt geest van art 7 van het huishoudelijk waarin staat dat de prijs per vierkante meter per ligplaats wordt berekend. Huishoudelijk reglement wordt aangepast met: “Onderdeel van de huurprijs, met uitzondering van de ligplaatsen A, is een door de ALV vast te stellen basisbedrag voor water, stroom etc.” Vz vind wel dat het beter is een wat meer formelere en duidelijkere houding aan te nemen naar de leden toe.

Er wordt gevraagd of het mogelijk is om de statuten per mail of per post toe getuurd te krijgen. Een aantal leden zouden geen statuten hebben ontvangen bij hun inschrijving. Er zal in het haven gebouw permanent een aantal kopieën worden neergelegd voor diegenen die daar behoefte aan hebben. Digitaal is geen punt. Er zal in het vervolg hier op gelet worden.

De heer Bouma haalt aan dat er in vorige vergadering nog gemeld is dat de A ligplaatsen niet in verhouding zijn en vraagt en hoe het bestuur daar mee zal omgaan. Inmiddels heeft het bestuur al besloten om de A plaatsen financieel niet te wijzigen. Dit was reeds vermeld in de uitnodiging.

Oebele vraagt of er nog steeds gerekend wordt met een de 75% ligplaats dekking model . Het antwoord is; ja.

Vz brengt de agenda punten; “Aanpassing Huishoudelijk reglement en besluit ligplaats tarief” ter stemming. De agenda punten worden met ruime meerderheid aangenomen.

Rondvraag:
Hooyenga vraagt hoe de financiële situatie er nu voor staat. Vz legt uit dat er dit jaar weinig geld in kas is. De heer Bouma reageert hier op door te melden dat bekend was dat we op nul zouden komen dit jaar.

Vz zegt dat er nog een rekening van Atsma ligt die nog betaald moet worden. Tevens het nog wachten op de uitslag van de provincie over de toe te kennen subsidie. Bericht moet uiterlijk 24 februari binnen zijn. Ook is er nog een credit nota van het hout wat retour gestuurd is. Job Koekenbacker gaat hier achter aan.

——————————————————————————————————————–
Verslag Algemene Ledenvergadering WSV De Klompskippers
25 juni 2014, clubgebouw Efter de Wal 2015

Aanwezige bestuursleden: : Menno Koopmans (voorzitter), Jelte Bouma (penningmeester), Job Koeckebakker, Pieter Roorda, Yge de Jong, Jaap Stienstra.
De voorzitter opent om 20.15 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

MEDEDELINGEN
a. Het bestuur heeft Job Koeckebakker bereid gevonden om de functie van havenmeester op zich te nemen.
b. Zaterdag speelt de Nije Bazun in de haven. Menno doet de catering samen met Yge.
c. In het clubgebouw mag niet meer worden gerookt.

VASTSTELLEN NOTULEN ALV 17 mei 2013
Pagina 1: Hoe gaat het nu met illegale dump van afval in onze container? De laatste tijd zijn er geen problemen meer.
Wat is er met het vorig jaar aanschafte grote metalen vlot gebeurd? Het ding is inmiddels met flinke winst verkocht.
Pagina 2: Klaas Tijtsma vraagt hoe het afgelopen is met de extra overdracht aan belastingdienst?
Het bestuur is blij te kunnen melden dat men daar is teruggekomen op het besluit. Het bedrag is weer terug gestort.
Er waren nogal wat slecht betalende leden. Hoe is dat nu? Dit jaar is dat goed verlopen, mede dankzij de penningmeester die er ‘goed achteraan was gegaan’.
Pagina 3: geen vragen
Pagina 4: geen vragen
Verzoek Klaas Tijtsma of de stukken/verslagen voortaan via de mail kunnen worden toegestuurd. De voorzitter zegt toe daaraan te werken.
De notulen worden goedgekeurd

JAARVERSLAG FINANCIEN
De voorzitter geeft uitleg over het verschil van opvatting over de rekening(en) van Atsma. Minder palen geleverd dan eerst was aangegeven. Minder werk en minder palen zou een lagere rekening moeten opleveren. Het advies van de leden luidt om eerst de procedure af te wachten. Wordt vervolgd.

Nelleke Slagter informeert naar de betalingen van de reddingsbrigade. Antwoord: ze betalen het verschuldigde bedrag in twee halfjaarlijkse termijnen. De kascontrole moest op de avond voor de ALV nog plaatsvinden. De aangewezen leden van de kascommissie waren daardoor niet beschikbaar. De kascontrole is nu gedaan door Gerard Kruithof en Douwe Homsma.

——————————————————————————————————————–

Contact:

Menno Koopmans,
mobiel 06 12 939 984
e-mail mennokoopmans@outlook.com